Normy dla urządzeń dmuchanych

Urządzenia dmuchane opisuje norma PN-EN-14960 „Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.

Normy dla karuzel

Urządzenia lunaparków można podzielić na dwa typy: obrotowe wokół osi pionowej lub odchylonej od pionu i poziomej oraz nie obrotowe.

Pierwszy typ urządzeń podlega na mocy: „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 w sprawie  warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe”, kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Rozporządzenie określa jakie wymagania powinny spełniać nowe urządzenia oraz jaki typ dokumentacji powinnien być dostarczony przez wytwórcę. Istnieje możliwość objęcia dozorem technicznym urządzeń nie posiadających wymaganej dokumentacji na podsatwie dokumentacji uproszczonej pod warunkiem użytkowania takiego urzązenia przed wejściem w życie powyższego rozporządzenia.

Urządzenia typu drugiego nie podlegają pod kontrolę UDT.

Urzadzenia lunaparków powinny spełniać wymagania normy PN-EN-13814 Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych miasteczek i parków rozrywki.

 

Normy dla skateparków

Normą właściwą do oceny skateparków jest PN-EN-14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Powyższa norma określa typ i cechy jakim powinny odpowiadać urządzenia zamontowane na skateparku.

 

Normy dla placów i sal zabaw

W lipcu 2008 wyszły aktualizację Polskich Norm dotyczących placów i sal zabaw. Niestety tekst na razie nie jest dostępny w języku polskim. W powyższej normie dodano dwie części:

PN-EN-1176-10. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

PN-EN-1176-11. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań placów zabaw określa norma PN-EN 1176-1.Wszystkie urządzenia znajdujące się na placu powinny spełniać wymagania podane przez normę. Normy szczegółowe odnoszące się do konkretnych urządzeń mogą powyższe wymagania modyfikować.

Poszczególne części normy dotyczą:

PN-EN-1176-2. Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN-1176-3. Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN-1176-4. Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

PN-EN-1176-5. Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

PN-EN-1176-6. Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

Dodatkowo obowiązuje norma PN-EN 1176-7 odnosząca się do instalacji, konserwacji, przeglądów i eksploatacji.

W normie PN-EN 1177 zawarte są wymagania bezpieczeństwa jakie powinno spełniać podłoże oraz metody testowe.