Uniknij tragicznych wypadków – zadbaj o bezpieczne place zabaw

plac zabaw

W czerwcu 2006 r. pięciolatek zginał przygnieciony zjeżdżalnią, a ośmiolatek został poważnie ranny, gdy przewróciła się na niego drewniana konstrukcja na placu zabaw. Nie narażaj na utratę zdrowia i życia dzieci korzystających z urządzeń za których stan odpowiadasz, i zadbaj o ich bezpieczeństwo!

12 najczęściej wykrywanych nieprawidłowości

1. Brak ogrodzenia

Ogrodzenie ma zabezpieczyć przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed dostępem zwierząt.

2. Brak zakotwiczenia urządzeń

Aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachować wokół nich strefy bezpieczeństwa, urządzenia powinny być trwale związane z podłożem.

3. Brak regularnych przeglądów i konserwacji

Urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

4. Brak zachowania stref minimalnych

Wokół każdej zabawki na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element.

5. Zanieczyszczenie

Śmieci, np. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty, mogą zagrażać zdrowiu dzieci.

6. Niewłaściwa nawierzchnia

Rodzaj zastosowanej nawierzchni zależy od wysokości swobodnego upadku. Może to być np. nawierzchnia bitumiczna, piasek, darń lub nawierzchnia syntetyczna.

7. Brak regulaminu i oznaczenia urządzeń

Regulamin powinien określać zasady użytkowania placu zabaw oraz informować o zarządcy terenu. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z która urządzenia wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu.

8. Drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezpośrednio w gruncie drewnianych elementów.

9. Korozja elementów metalowych

Zaniedbane, skorodowane urządzenia metalowe mają obniżoną wytrzymałość i stanowią zagrożenie.

10. Błędy w fundamentowaniu

Zbyt płytkie zalewanie fundamentów lub przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu grozi ich wyrwaniem.

11. Niewłaściwe wymiary otworów grożące zakleszczeniem

Nie można stosować w wyposażeniu placów zabaw otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała.

12. Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach

Brak osłon w karuzelach tarczowych lub zabezpieczenia krzesełek.

Jakie wyposażenie zakupić?

Konstrukcje i urządzenia na place zabaw możesz nabyć z oferty producenta lub jako zaprojektowana konstrukcję specjalną. Niezależnie od źródła pochodzenia sprzedawca powinien dostarczyć Ci oświadczenie o zgodności wyrobu z normami lub certyfikat wydany przez uprawnione jednostki.

Na placu zabaw umieść tablice z informacjami o położeniu najbliższego telefonu do powiadomienia pogotowia, numer kontaktów}7 właściciela lub za­rządcy placu zabaw w celu powiadomienia o zniszczeniach lub awarii. Umieść również piktogramy wskazujące wejścia i wyjścia oraz wyjścia awaryjne.

Jakie kontrole Cię obowiązują?

Istotnym elementem bezpieczeństwa placów zabaw są kontrole. Masz obowiązek przeprowadzać następujące kontrole:

 • kontrola regularna (co 1-7 dni),
 • kontrola funkcjonalna (co l -3 miesiące),
 • coroczna kontrola podstawowa.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez oględziny. Celem jej jest wykrycie zagrożeń wynikających ze zużycia elementów urządzeń oraz skutków wandalizmu.

Podczas kontroli funkcjonalnej powinieneś sprawdzić stabilność urządzenia, jego funkcjonalność, zużycie i kompletność elementów.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentów, nawierzchni, ujawnienie skutków korozji. Może to wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części.

Kontrolę coroczną powinieneś zlecić osobom posiadającym uprawnienia do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń technicznych. Powinna być prze­prowadzona po zimie. Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzający stan sprawności technicznej urządzenia.

Place zabaw podlegają również obowiązkowemu przeglądowi rocznemu nieruchomości jako elementy małej architektury.

Opracuj plan kontroli placu zabaw

Plan ułatwi Ci dopilnowanie terminów kontroli. W planie uwzględnij lokalne warunki i instrukcje producenta. Umieść w nim wykaz części poddawanych kontroli i opisz sposób jej realizacji wraz z określeniem częstotliwości.

Pamiętaj, że masz również obowiązek przeszkolenia personelu, któremu powierzasz nadzór nad stanem bezpieczeństwa w zakresie stosownym do wykonywanych czynności obsługowych.

Jaką dokumentację placu zabaw powinieneś posiadać?

Wszelkie działania w ramach kontroli i nadzoru odnotowuj w dzienniku placu zabaw. Oprócz tego powinieneś posiadać świadectwa kontroli i badań technicznych, instrukcje kontroli, obsługi i konserwacji urządzeń.

Okazania dokumentacji może zażądać od Ciebie straż miejska, policja oraz nadzór budowlany.

Co musisz zrobić w razie wypadku?

Wszelkie zdarzenia nadzwyczajne na placu zabaw (pożar, wypadek) powinieneś odnotować podając:

 • datę i miejsce zdarzenia,
 • wiek i płeć ofiary oraz odzież, w jaka dana osoba była ubrana, obuwie itp.,
 • sprzęt, na jakim doszło do wypadku,
 • opis wypadku,
 • rodzaj zranienia i części ciała, jakiej to dotyczyło,
 • podjęte środki zaradcze,
 • zeznania świadków,
 • późniejsze modyfikacje sprzętu, jeśli miały miejsce.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność karną wynikającą z Kodeksu karnego nie tylko za stan bezpieczeństwa placów zabaw, ale również za prze­strzeganie zasad ich eksploatacji.

 

dr inż. Kazimierz Chojnowski

prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych

rzeczoznawca majątkowy

pracownik naukowy Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie

 

Podstawa prawna:

ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r. nr 229, póz. 2275),

ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, póz. 2016, tekst jedn.),

Polska Norma PN-EN 1176-1 do 7: 2011

Polska Norma PN-EN 1177:2001