Normy dla skateparków

Normą właściwą do oceny skateparków jest PN-EN-14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Powyższa norma określa typ i cechy jakim powinny odpowiadać urządzenia zamontowane na skateparku.